• Major Platinum Cineplex Vientiane Center

  Theatre

  4

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   

  Theatre

  4

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   

  Theatre

  5

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   


  Major Cineplex Pakse

  Theatre

  3

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   


  Major Vientiane ITECC

  Theatre

  4

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   

  Theatre

  4

  Trolls: World tour     90 Min

   2D

   


 • Major Cineplex Pakse
  09/07/2020

  Theatre

  3

  Trolls: World tour     90 Mins

   2D TH/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  10/07/2020

  Theatre

  3

  Trolls: World tour     90 Mins

   2D TH/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  11/07/2020

  Theatre

  3

  Trolls: World tour     90 Mins

   2D TH/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  12/07/2020

  Theatre

  3

  Trolls: World tour     90 Mins

   2D TH/LA

   


ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ພາຍໃນ 60 ນາທີກ່ອນຮູບເງົາຈະເລີ່ມສາຍ