• Major Platinum Cineplex Vientiane Center

  Theatre

  1

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Min

   2D

   

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Min

   2D

   


  Major Cineplex Pakse

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Min

   2D

   


  Major Vientiane ITECC

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Min

   2D

   


 • Major Cineplex Pakse
  09/07/2020

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Mins

   2D TH/EN/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  10/07/2020

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Mins

   2D TH/EN/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  11/07/2020

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Mins

   2D TH/EN/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  12/07/2020

  Theatre

  2

  ມົນຮັກດອກຜັກບົ້ງ     102 Mins

   2D TH/EN/LA

   


ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ພາຍໃນ 60 ນາທີກ່ອນຮູບເງົາຈະເລີ່ມສາຍ