• Major Platinum Cineplex Vientiane Center

  Theatre

  4

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Min

   2D

   

  Theatre

  4

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Min

   2D

   


  Major Cineplex Pakse

  Theatre

  4

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Min

   2D

   

  Theatre

  4

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Min

   2D

   


  Major Vientiane ITECC

  Theatre

  1

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Min

   2D

   


 • Major Cineplex Pakse
  23/01/2019

  Theatre

  4

  ທ່ານຂຸນບັນລື     0 Mins

   2D TH/---

   


ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ພາຍໃນ 60 ນາທີກ່ອນຮູບເງົາຈະເລີ່ມສາຍ