• Major Platinum Cineplex Vientiane Center

  Theatre

  5

  The Grinch     90 Min

   

   


  Major Cineplex Pakse

  Theatre

  1

  The Grinch     90 Min

   2D

   


 • Major Cineplex Pakse
  17/11/2018

  Theatre

  1

  The Grinch     90 Mins

   2D TH/LA

   


  Major Cineplex Pakse
  18/11/2018

  Theatre

  1

  The Grinch     90 Mins

   2D TH/LA

   


ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ພາຍໃນ 60 ນາທີກ່ອນຮູບເງົາຈະເລີ່ມສາຍ