Samurai Shifters

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ໃນສັດຕະວັດທີ 17, ທ້າວ ກະຕະງິລິ ແມ່ນສະມຸໄລຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຂີ້ອາຍໄຮ້ດຽງສາ ພ້ອມທັງເປັນໜອນໜັງສືອີກ. ມາມື້ໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ຮັບພາລະກິດສຳຄັນນັ້ນກໍ່ຄືລາວຈະຕ້ອງຫາຖິ່ນຖານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າສັກດີນາຂອງເຂົາ. ຕໍ່ມາ, ທ້າວ ກະຕະງິລິຈິ່ງໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດອັນຫຍຸ້ງຍາກນີ້ດ້ວຍການຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບຟັງຄຳແນະນຳຈາກໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

Samurai Shifters

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ